Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o. se sídlem Okružní 781, 250 81  Nehvizdy, Praha východ IČ:07273681, DIČ:CZ07273681, e -mail info@hetvoor.cz, telefonní číslo 723 650 004 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.hetvooreshop.cz. Koupí zboží v tomto eshopu souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na našich stránkách.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

NĚKTERÉ DEFINICE

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
Zboží v našem eshopu je vyráběno na zakázku třetí stranou, výrobcem
Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu, která je uvedena pouze jako orientační doba dodání;
DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.

V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  

V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 6 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží.

Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dnů.
b) Kartou online nelze v našem eshopu platit.
c) Dobírkou nelze v našem eshopu platit.
d) Hotově při osobním odběru nelze v našem eshopu platit.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču nebo elektronicky na váš email.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 

DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na Naší provozovně Nehvizdy nebo Olomouc.
b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti.
c) Doručení prostřednictvím dopravních společností.

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl.VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl.VI.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 90 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl.VI.7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:
a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;
b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
f) není zatíženo právy třetích stran.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl.VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu uvedeném u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č.1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
b) na odstranění vady opravou Zboží;
c) na přiměřenou slevu z Ceny;
d) na odstoupení od Smlouvy zákazník nemá právo s ohledem na výrobu veškerého sortimentu v našem eshopu „na zakázku“. Vždy se bude jednat o opravu zboží.
V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového komponentu bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
b) na odstranění vady opravou Zboží;
c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
d) došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

Do 7 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 90 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Lhůta je stanovena na 90 dnů z důvodu atypického sortimentu vyráběného na zakázku. Pokud lhůta marně uplyne, můžete požadovat adekvátní slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Pouze však v případě, že zboží bude instalovat oprávněná firma a budou dodrženy všechny zásady pro montáž, používání a servis autorizovanou osobou.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
a) Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
b) opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
c) použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
d) kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží, mimo vrácení prostředku za dopravu od výrobce, která činí paušálně 55% z ceny zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Zboží lze vrátit pouze a jedině v neporušeném originálním obalu osobně na adresu provozovny Hetvoor Nehvizdy.
Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy; převážně pak změna ceny €, kdy veškeré zboží v našem eshopu pochází z jiné země než z ČR.
b) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
c) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Lhůta k odstoupení dle čl.VII.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl.VIII2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám na provozovnu Nehvizdy a to osobně. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, nehradíme náklady spojené s navrácením zboží k Nám.

Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl.VI.9 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu nebo v případě, že jste v prodlení s úhradou.
 

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@hetvoor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího. Ale i tak to není naše povinnost.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka se uznává pouze v případě dodržování norem a předpisů ze strany zákazníka, a to mimo jiné ČSN EN 1775:2008 (38 6441), TPG 704 01 a ČSN EN 1775.

Hetvoor poskytuje záruku na dílo jako celek a na spotřebiče a produkty 24 měsíců s přihlédnutím na běžné záruční podmínky od výrobce zařízení. Tedy běžně 24 měsíců na vybrané části krbu a montáž. V případě, že zapojení, napojení a obezdívku a dodávku komínu provádí výhradně Hetvoor, řídí se obě smluvní strany podmínkami záruky Ron Hetvoor Compleet /dále jen RHC/, tedy záruka 60 měsíců na vše. Záruční lhůta počíná plynout dnem prodeje výrobku nebo provedením a zhotovením obezdívky. V případě, že v den zhotovení obezdívky není v objektu funkční plynová přípojka a nelze uskutečnit topnou zkoušku, považuje se i tento den za předání díla a začátek záruční doby. Záruka běží po 14 dnech ode dne dodání zařízení na staveniště. Záruka zcela propadá v případě, že objednavatel používá dílo před řádným předáním a řádným doplacením díla.

Zboží či dílo je majetkem dodavatele až do 100% úhrady díla či zboží a objednavatel nesmí toto zboží či dílo používat, manipulovat s ním či jinak s ním nakládat. Veškeré provedené zálohové nebo další částečné nebo jiné úhrady zboží či díla, které nevedou ke 100% úhradě, neumožňují toto zboží či dílo používat a dále zůstává majetkem dodavatele, nelze je servisovat ani pro takto neuhrazená díla nevzniká žádný nárok na servis, opravu či garanční program RHC.

Záruka se vztahuje na:
výhradně na skryté výrobní vady zjištěné po prodeji. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vadnou instalací mimo návod výrobce či chybným používání v rozporu s návodem na obsluhu. Záruka platí za předpokladu, že obezdívku provede odborná autorizovaná firma s potřebným živnostenským oprávněním „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“ a „Kominictví“ a s potřebnou certifikací od výrobce daného zařízení a typu, kde tato oprávnění vyžaduje ČSN. Proto se informujte u Hetvoor na seznam autorizovaných firem. 

Předmětem prodloužené záruky RHC, je výhradně náhrada vadného dílu za nový. Zákazník však vždy musí uhradit poštovné za ND od výrobce a cestu servisního pracovníka na místo servisu ze sídla Hetvoor Distribution s.r.o. účtováno částkou 19,-Kč/km. Cena za kilometr se aktualizuje každé 3 měsíce na základě ceny pohonných hmot a může se lišit od stanovené ceny 19,-Kč/km bez DPH. 

Ze strany zákazníka je nutné zajistit /objednat/ včasnou výměnu spotřebních vadných dílů (vyjma sklokeramických dílů). Je nutné považovat za preventivní opatření bránící možným nebezpečím požáru a škodám, které by mohly vzniknout používáním opotřebeného dílů jakými jsou těsnění, elektroinstalace…

Záruka se nevztahuje na:
a) vady způsobené běžným opotřebením výrobku vzniklým používáním výrobku v souladu s návodem k obsluze
b) na vady vzniklé změnami, opravami, úpravami nebo jinými zásahy, které byly provedené bez předchozího písemného souhlasu Hetvoor.
c) vady způsobené úpravou topeniště a částí díla
d) vady způsobené nedodržením montážního návodu a instalace výrobků dodaných Hetvoor a stejně tak nedodržením platných norem a předpisů
e) opotřebení způsobené přetěžováním spotřebiče
f) ukazatelem přetápění je zbarvení určitých částí topeniště a barevného nástřiku nebo obložení a různé deformace dílů či specifické probarvení skla v důsledku přetápění spotřebiče nebo jeho dlouhým nadlimitním jednorázovým provozem přesahujícím 12 hodin.
g) vady způsobené údržbovými zásahy, které způsobily poškození výrobku
h) vady způsobené špatným dohledem nebo údržbou výrobku
i) použitím výrobku způsobem, který není v souladu s Jeho účelem
j) vady způsobené tím, že spotřebitel neprovádí pravidelný servis plynové přípojky a odkouření či komínu tak, jak mu ukládá zákon či vyhláška či regionální předpis
k) vady způsobené tím, že výrobek není používán v souladu s návodem a platnými normami, mechanické poškození výrobku cizím zaviněním, nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
m) vady v případě, že byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
n) vady způsobené tím, že výrobek je vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství nebo neoriginálních náhradních dílů jako jsou adaptéry, skla, baterie atd.
o) vady způsobené neodbornou manipulací, mechanickým poškozením způsobeným neodbornou nebo nevhodnou manipulací stejně jako použití jiného, než originálního čistícího přípravku na sklo/a. 

Dále se nevztahuje na vady způsobené provozem neproškolené osoby. Za proškolení dalších osob zodpovídá zákazník sám. Je v jeho zájmu proškolit o způsobu ovládání a provozu třetí osobu řádně. Neumí-li toto, může se bezplatně obrátit na Hetvoor, kdy provedeme zdarma proškolení dalších osob a to výhradně na prodejně Okružní 781, Nehvizdy. Můžeme proškolit třetí osoby i v místě provozu krbu, toto je však za úplatu, dle ceníku servisních prací Dále na sklokeramické díly s antireflexní úpravou, ty Jsou vyňaty ze záruky Ron Hetvoor Compleet i z dvouleté záruky a přiznává se na ně záruka 6 měsíců. Upozornění: na antireflexní skla je nutné používat speciální čistící prostředky v jasně stanovené periodicitě a použít specifický postup čištění skla/skel. Z důvodu neustálého vývoje je možné, že dodaná topeniště mohou mít drobné odlišnosti oproti objednanému designu např. v dekoracích, rozměrech atd ..

Dále se záruka nevztahuje:
Na preventivní údržbu popsanou v návodu nebo návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontroly stavu spotřebiče nebo výměnu náhradního dílu či části díla, který nevyžaduje odborný zásah na výměnu těsnění, sklokeramických dílů a skla, na které výrobce uznává záruku 6 měsíců. Dále se nevztahuje záruka na změnu barvy či odstínu konečné povrchové úpravy díla, drobné praskliny. Obzvlášť se nevztahuje na obložení díla prováděné třetí stranou, na silikonové či jiné výmalby, kdy se upozorňuje zákazník na teplotu stavby krbu až 160°C a na teplotu skla až 550°C. Na běžné opotřebení provozem. Jako zástupce výrobců pro ČR dodavatel Hetvoor nezodpovídá za vady na výrobku či jeho komponent, které vznikly chybnou manipulaci s dílem, ovládáním, používáním v rozporu s návodem na obsluhu či nerespektováni návodu na obsluhu či porušením norem, přetěžujícím provozem či servisem třetích stran.

Uplatnění záruky musí být provedeno VŽDY písemnou formou na email info@hetvoor cz nebo klasickou poštou na adresu Hetvoor Distribution, Okružní 781, Nehvizdy 250 81. Telefonické nahlášení poruchy či závady se neuznává Jako relevantní nahlášení závady. Uplatnit záruku, nahlásit vadu na dodaném zboží či díle jako celku lze pouze v případě, že dodané dílo je řádně zaplacené a dodavatel obdržel 100% platbu za zboží. Do dne této 100% úhrady se zboží či dílo považuje za majetek dodavatele a objednavatel nemá právo zboží používat či dále s ním nakládat a manipulovat. Bez 100% úhrady díla nevlastní objednavatel předávací protokoly, revize ... nemá tedy základní doklady, na základě kterých může reklamovat zboží či dílo atd. 

Doklady nutné k nahlášení reklamace
Pro řádné nahlášení reklamace, vady či jiné poruchy a závady je nutné předložit VŠECHNY tyto dokumenty

doklad o koupi zboží či díla
u díla i dodací list a předávací protokol a záruční list
kopii identifikačního štítku spotřebiče
kopii pravidelných revizí na připojení spotřebiče na plyn /všechny kopie za dobu záruky, tj. u plynu 1x za 3 roky/
kopii revize kouřové cesty /resp. všechny kopie za dobu záruky, tj. za každý rok jednu, byť spotřebič nebyl v provozu/

Nebudou-li předloženy v den prohlídky technikovi nebude tato prohlídka uskutečněna a klientovi se započítá paušální poplatek za zmařený výjezd ve výši 5 000,-Kč. Podklady lze však zaslat předem na email Hetvoor. 

Hetvoor dodává zboží dle specifikace zákazníka a neručí tedy za jeho vhodnost pro konkrétní použití, ani za splnění zákonných a dalších podmínek souvisejících s jeho použitím a umístěním do prostor v rozporu s ČSN. Toto jde na vrub objednavatele. Není-li stanoveno jinak, je běžná záruční doba na výrobek a dílo 24 měsíců. Garance 5 let Ron Hetvoor Compleet není automaticky přiznávaná. Jde o garanční program, který se poskytuje, nebo i neposkytuje v den uzavření kupní smlouvy. Jedná se o smluvní garanční program, ne automatický. Začíná plynout ode dne převzetí věci – předání díla kupujícím.

 

Podmínka převzetí díla

U plynových krbů je irelevantní, jestli v den předání díla je či není funkční plynová přípojka, den předání se považuje za den začátku záruční doby. Současně absence plynové přípojky pro připojení dodaného spotřebiče nebrání k převzetí zboží či díla a k jeho úhradě či doplacení. V případě, že v den předání nebude funkční plynová přípojka, bude se následně účtovat paušální poplatek ve výši 10 000,-Kč za dodatečné uvedení do provozu plus doprava. Každá další cesta po uvedení do provozu nad rámec již dodaného zboží se účtuje dle aktuálního tarifu ceny za kilometr. Předpokládá se, že objednavatel objednává plynový krb za účelem provozu v den předání a je v jeho zájmu, aby v den předání byla plynová přípojka funkční. Prodejce neodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku jinou osobou, firmou, která nemá oprávnění na montáž plynových krbů prodávaných v síti Hetvoor nebo v síti jeho smluvního partnera.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GARANCE 5 LET / RON HETVOOR COMPLEET
HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Okružní 781, 250 81 Praha-Nehvizdy, IČ:07273681, DIČ:CZ07273681
dále jen HETVOOR vydává tuto specifikaci garance Ron Hetvoor Compleet. 

Specifikace záruky Ron Hetvoor Compleet /RHC/. Tato garance nad rámec zákonných záruk se poskytuje všem zákazníkům společnosti Hetvoor, kterým Hetvoor realizoval dodávku a montáž zařízení DRU, Element4, Ortal nebo Global Fires a kterým byla poskytnuta tato záruka. 

Prodloužená záruka se vztahuje na celé dílo včetně stavebních části, jestli byly součástí dodávky díla, na veškeré opravy zdarma včetně samotných nových dílů zdarma vyjma: těsnění připojení plynu, tužkové baterie, pohyblivých částí díla a barvu a barevnou stálost barvených či lakovaných povrchů kovových a nekovových částí a drobné praskliny na povrchové úpravě díla, jestli ji realizoval Hetvoor.

Záruka se nevztahuje na dílo jako celek v případě, provede-li objednavatel dodatečné či jiné úpravy díla či stavební úpravy díla na dodaném díle. V případě, že tyto úpravy bude konzultovat s dodavatelem díla a ten je odsouhlasí písemným dodatkem, záruka takovou úpravou nezaniká. V ostatních případech řeší dodavatel stavby servis a náhradní díly zdarma po dobu 5 let od dokončeni díla, při splnění podmínek klienta viz bod III. Ceník servisních prací pro klienty Hetvoor

ZÁRUČNÍ SERVIS, uvedených výše.
Záruka Ron Hetvoor Compleet neřeší dopravu na tento servis jako takový. Servis je zdarma, ale doprava na servis se účtuje vždy podle aktuálního ceníku Hetvoor a účtuje se ze sídla Hetvoor a zpět. Doprava je vždy zpoplatněna. Práce, díly je zdarma v rámci RHC. Tento servis si zákazník nemusí objednat, může ho vynechat, ale v tomto důsledku mu padá celá záruka RHC.

Pro poskytnutí garanční každoroční prohlídky zdarma je nutné připravit VŠECHNY následující doklady:
doklad o koupi zboží či díla
u díla i dodací list a předávací protokol a záruční list
kopii identifikačního štítku spotřebiče
kopii pravidelných revizí na připojení spotřebiče na plyn /všechny kopie za dobu záruky, tj. u plynu 1x za 3 roky/
kopii revize kouřové cesty /resp. všechny kopie za dobu záruky, tj. za každý rok jednu, byť spotřebič nebyl v provozu/

Nebudou-li předloženy v den prohlídky technikovi, nebude tato prohlídka uskutečněna a klientovi se započítá paušální poplatek za zmařený výjezd ve výši 10 000,-Kč za zmařený výjezd. Podklady lze však zaslat předem na email Hetvoor info@hetvoor.cz. 

Bez předložení požadovaných revizí tímto nárok na tuto konkrétní jednu roční prohlídku zaniká bez náhrady. Každoroční prohlídka se provádí vždy ve stejný měsíc, kdy došlo k předání díla ne jindy. Dodavatel je povinen provádět každoroční garanční prohlídku zdarma po dobu 5 let a to vždy na vyzváni objednavatele min. 6 týdnů předem. Bez vyzvání neproběhne servis a objednavateli zaniká nárok na konkrétní jednu roční prohlídku. Prohlídku nemusí Hetvoor realizovat z důvodu např. zásahu vyšší moci, vládních opatření či nemoci. 

Předmětem garanční prohlídky RHC /placená služba/ v rámci garance Ron Hetvoor Compleet a při splnění podmínek III. Ceník servisních prací pro klienty Hetvoor ZÁRUČNÍ SERVIS je:

Hlavní výhodu RHC programu jsou náhradní díly zdarma po celou dobu záruky při splnění podmínek programu RHC. Drobné opravy lze objednat jako dodatkovou službu za úhradu. Nezahrnuje revize. Ty musí předložit objednavatel. Revize musí být platné, ne starší jednoho roku a musí na sebe plynule navazovat, jak ukládá ČSN. Hetvoor, jako dovozce a zástupce značek DRU, Element4, Global Fires, Spartherm, Italkero, Ortal v ČR, neodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalaci a chybným zapojením výrobku či obezděním jinou osobou, firmou, která nemá oprávněni udělené Hetvoor s platností rok. Jako zástupce výrobců pro ČR dodavatel Hetvoor nezodpovídá za vady na výrobku či jeho komponent, které vznikly chybnou manipulaci s dílem, instalací, ovládáním, používáním v rozporu s návodem na obsluhu či nerespektováni návodu na obsluhu či porušením norem, přetěžujícím provozem či servisem třetích stran nebo zkrácenou zárukou poskytnutou samotným výrobcem. Dodavatel servisu vypracovává protokol o provedeném servisu, současně vede interní dokumentaci. Odběratel nemusí využít každoroční servisní práci programu RHC garance 5 let. V tomto případě mu však zbylá část záruky RHC zaniká, tedy v případě, že klient jednou v rámci 5 leté garance nevyužije servis, automaticky mu zaniká nárok na program RHC a dle již musí objednávat klasický pozáruční servis 1B.
Servis-úkon záruční či pozáruční, čištění, prohlídka, oprava není zdarma. Vždy se jedná o placenou službu a to včetně placené dopravy dle platného ceníku dopravy Hetvoor.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů, výkyvu hodnoty měny € apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.4.2023
 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - REKLAMACE

Adresát:        

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: 

 

PŘÍLOHA Č. 2 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti HETVOOR DISTRIBUTION s.r.o.(„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Viz podmínky VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, viz VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

Datum:

Podpis:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz